Events in Vishnu Dham

SRI VARADRAJA PERUMAL DEVASTHANAM
Ganpatganj, Supaul ( Bihar )

UTSAVA OF THE TEMPLE

Utsavas for Mesa masa ( April- May )
S.N Utsavas Time Events Prasadam Ubhayam
1 Samvatsara-Adi 9.00 A All Utsavars Tirumanjanam Panchamritam
All Mulavavars Tirumanjanam Kadamba
Dadhyodana
5.00 P Perumal & Tayar Purappadu to Vasanta-mandapa
6.00 P Panchanga-Sravanam Ksheerannam
2 Ramanuja Utsavam(till Ardra)Day-1 9.30 A Ramanuja Tirumanjanam Dadhyodana( Curd-rice )
Panchamritam
10.30 A Tiruppavai Sarrumarai Mudganna
5.00 P Purappadu
Dadhyodana(Kalyana-mandapa)
6.30 P Sevakalam Sarrumarai Gudanna
Jambhiranna
Day-2 9.30 A Ramanuja Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
10.30 A Tiruppavai Sarrumarai Gudanna
5.00 P Ramanuja Purappadu
Jambhiranna(Kalyana-mandapa)
6.30 P Sevakalam Sarrumarai Puliyodarai
Dadhyodana
Day-3 9.30 A Ramanuja Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
10.30 A Tiruppavai Sarrumarai Mudganna
5.00 P Ramanuja Purappadu
Dadhyodana(Kalyana Mandapa)
6.30 P Sevakalam Sarrumarai Jambhiranna
Dadhyodana
Day-4 9.30 A Ramanuja Tirumanjanam Panchamritam
Mudganna
10.30 A Tiruppavai Sarrumarai Dadhyodana
5.00 P Ramanuja Purappadu
Jambhiranna(Kalyana-mandapa)
6.30 P Sevakalam Sarrumarai Kesari ( Halwa )
Dadhyodana
Day-5 9030 A Ramanuja Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
10.30 A Tiruppavai Sarrumarai Narikela-anna
5.00 P Ramanuja Purappadu
Ksheranna(Kalyana-mandapa)
6.30 P Sevakalam Sarrumarai Puliyodarai
Gudanna
Day-5 9.30 A Ramanuja Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
10.30 A Tiruppavai Sarrumarai Mudganna
5.00 P Ramanuja Purappadu
Kesari (Kalyana-mandapa)
6.30 P Sevakalam Sarrumarai Jambhiranna
Dadhyodana
Day-6 9.30 A Ramanuja Tirumanjanam Panchamritam
Dadhayodana
10.30 A Tiruppavai Sarrumarai Mudganna
5.00 P Ramanuja Purappadu with White Dress
Ksheranna(Vasanta-mandapa)
6.30 P Sevakalam Sarrumarai Narikela-anna
Dadhyodana
Day-7 9.30 A Ramanuja Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
10.30 A Tiruppavai Sarrumarai Mudganna
5.00 P Ramanuja Parappadu
Gudanna(Kalyana-mandapa)
6.30 P Sevakalam Sarrumarai Jambhiranna
Dadhyodana
Day-8 9.30 A Ramanuja Tirumanjanam Dadhyodana
Panchamritam
10.30 A Tiruppavai Sarrumarai Jambhirana
5.00 P Ramanuja Parappadu
Puliyodarai (Kalyana-Mandapa)
6.30 P Sevakalam Sarrumarai Gudanna
Dadhyodana
Day-9 9.00 A Ramanuja purappadu to Vasanta-mandapa
9.30 A Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
Ksheeranna
5.00 P Tirumantrartha Upadesam Ramanuja Purappadu on Sesha-vahanam Gudann
Cundal
6.30 P Sevakalam Sarrumarai Puliyodarai
Dadhyodana
Day-10 Sarrumarai 9.00 A Tirumanjanam with Perumal, Tayar, Alvars & Acharyas Panchamritam
Mudganna
11.30 A Tiruppavai Sarrumarai Kadamba-prasada
Kesari (Halwa)
Dadhyodana
5.00 P Perumal, Tayar, Ramanujar, Purappadu
5.30 P Gadya-traya at Vasanta-mandapa Laddu
Tenkulal/Manohara
7.00 P Sevakalam
8.30 P Sarrumarai at Bhoga-mandapa Puliyodarai
Dosa
Vadai
Cundal
Kshiranna
Dadhyodana
3 Chitra Poornima 11.00 A Purappadu to Nadi-tira ( river-bank)
2.00 P Tirumanjanam Panchamritam
5.30 P Tiru-aradhanam Kadamba
Gudanna
Dadhyodana
7.00 P Purappadu to Temple
4 Srirama Navami 9.30 AM Tirumanjanam Panchamritam
Mudganna
5.00 P Purappadu
Dadhyodana ( Dola Mandapa)
Vadaiparuppu
Panakam
5 Hastam 9.30 A Perumal Tirumanjanam Dadhyodana
Panchamritam
5.00 P Perumal Purappadu
Mudganna (kalyana-mandapa)
6 Amavasya 9.30 A Perumal Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Perumal Purappadu
Mudganna (Dola Mandapa)
7 Sukla Ekadasi 9.30 A Perumal Tirumanjanam Dadhyodana
Panchamritam
5.00 P Perumal Purappadu
Mudganna(Dola Mandapa)
8 Krishna Ekadasi 9.30 A Perumal Tirumanjanam Dadhyodana
Panchamritam
5.00 P Perumal Purappadu
Mudganna ( Dola Mandapa)
9 Chitra 9.30 A Sudarsanar Tirumanjanam Dadhyodana
Panchamritam
10 Svati 9.30 A Narasimhar Garudan, Periyalvar Tirumanjanam Panchamritam
Mudganna
Panakam
5.00 P Periyalvar Purappadu
Gudanna ( Dola-mandapa)
11 Visakha 9.30 A Nammalvar Tirumanjanam Panchamritam
dadhyodana
5.30 P Nammalvar Purappadu
Dadhyodana ( Dola Mandapa)
12 Moola 9.30 A Hanumar Manavala Mamuni Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Manavala Mamuni Purappadu
Mudganna ( Dola Mandapa)
13 Poorvashadha 9.30 A Visvaksenar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
14 Sravanam 9.30 A Hayagrivar Tirumanjanam Panchamritam
Mudganna
Dadhyodana
15 Kritika 9.30 A Kalyan Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Kaliyan Purappadu
Puliyodarai (Dola Mandapa)
16 Rohini 9.30 A Krishnan Tirumanjanam Panchamritam
Mudganna
5.30 P Krishnan Purappadu
Ksheeranna ( Dola Mandapa)
17 Punarvasu 9.30 A Ramar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Ramar Purappadu
Mudganna ( Dola Mandapa)
18 Poorva Phalguni 9.30 A Andal Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Andal Purappadu
Kesari ( Vasanta-mandapa)
Mudganna ( Kalyana Mandapa)
19 Uttara Phalguni 9.30 A Tayar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Tayar Purappadu
Kesari ( Vasanta-mandapa)
6.00 P Mudganna ( Dola Mandapa)
20 Varaha Jayanti Uttata Proshthapada 9.30 A Varahar Tirumanjanam Panchamritam
Mudganna
11.00 A Sevakala, Sarrumarai Kadamba
Dadhyodana
Gudanna
21 Ardra 9.30 A Ramanuja Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Ramanuja Purappadu
Mudganna ( Dola Mandapa)
If we have murthis of Rama-set, Ramanavami will be celebrated for 10 days. The function will end on the day of Rama-navami.
Utsavas for Brishabha-masa (May-June)
S.N Utsavas Time Events Prasadam Ubhayam
1 Masa-Adi 9.00 A Perumal Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.30 P Perumal Purappada
Dadhyodana(Dola-mandapa)
2 Nammalvar Utsavam Day-1 9.30 A Nammalvar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
10.30 A Tiruppavai Sarrumarai Mudganna
5.00 P Nammalvar Purappadu
Dadhyodana(Kalyana-mandapa)
6.30 P Sevakalam Sarrumarai Gudanna
Jambhiranna
Day-2 9.30 A Nammalvar Tirumanjanam Dadhyodana
Panchamritam
10.30 A Tiruppavai Sarrumarai Gudanna
5.00 P Nammalvar Purappadu
Jambhiranna(Kalyana-mandapa)
6.30 P Sevakalam Sarrumarai Puliyodarai
Dadhyodana
Day-3 9.30 A Nammalvar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
10.30 A Tiruppavai Sarrumarai Mudganna
5.00 P Nammalvar Purappadu
Dadhyodana
6.30 P Sevakalam Sarrumarai Jabhiranna
Dadhyodana
Day-4 9.30 A Nammalvar Tirumanjanam Panchamritam
Mudganna
10.30 A Tiruppavai Sarrumarai Dadhyodana
5.00 P Nammalvar Purappadu
Jambhiranna(Kalyana-mandapa)
6.30 P Sevakalam Sarrumarai Kesari
Dadhyodana
Day-5 9.30 A Nammalvar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
10.30 A Tiruppavai Sarrumarai Narikela-anna
5.00 P Nammalvar Purappadu
Ksheranna(Kalyana-mandapa)
6.30 P Sevakalam Sarrumarai Puliyodarai
Gudanna
Day-5 9.30 A Nammalvar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
10.30 A Tiruppavai Sarrumarai Mudganna
5.00 P Nammalvar Purappadu
Kesari(Kalyana-mandapa)
6.30 P Sevakalam Sarrumarai Jambhiranna
Dadhyodana
Day-6 10.30 A Nammalvar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
11.30 A Tiruppavai Sarrumarai Mudganna
5.00 P Nammalvar Purappadu
Ksheranna(Kalyana-mandapa)
6.30 P Sevakalam Sarrumarai Narikela-anna
Dadhyodana
Day-7 10.30 A Nammalvar Tirumanjanam Dadhyodana
Panchamritam
11.30 A Tiruppavai Sarrumarai Mudaganna
5.00 P Nammalvar Purappadu
Gudanna(Kalyana-mandapa)
6.30 P Sevakalam Sarrumarai Jambhiranna
Dadhyodana
Day-8 10.30 A Nammalvar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
11.30 A Tiruppavai Sarrumarai Jambhiranna
5.00 P Nammalvar Purappadu
Puliyodarai(Kalyana-mandapa)
6.30 P Sevakalam Sarrumarai Gudanna
Dadhyodana
Day-9 10.00 P Nammalvar Purappadu to Vasanta-mandapa
10.30 P Nammalvar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
11.30 A Tiruppavai Sarrumarai Mudaganna
Ksheeranna
4.00 P Nammalvar Purappadu
Cundal(Kalyana-mandapam)
7.00 P Sevakalam Sarrumarai Puliyodarai
Dadhyodana
Day-10 Sarrumarai 9.00 A Tirumanjanam with Perumal, Tayar, Alvars & Acharyas Panchamritam
Mudaganna
11.30 A Tiruppavai Sarrumarai Kadamba-prasada
Kesari
Dadhyodana
5.00 P Perumal, Tayar, Nammalvar, Purappadu
7.00 P Sevakalam Laddu
8.30 P Sarrumarai at Bhoga- mandapa Puliyodarai
Dosa
vadai
Cundal
Kshiranna
Dadhyodana
3 Narasimha Jayanti 5.00 P Narasimhar Tirumanjanam Dadhyodana
Panchamritam
Kadamba
Panaka
Dadhyodana
4 Hastam 9.30 A Perumal Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Perumal Purappadu Mudaganna(Kalyana mandapa)
5 Amavasya 9.30 A Perumal Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Perumal Purappadu
Mudaganna(Dola mandapa)
6 Sukla Ekadasi 9.30 A Perumal Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Perumal Purappadu
Mudaganna(Dola mandapa)
7 Krishna Ekadasi 9.30 A Perumal Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Perumal Purappadu
Mudaganna(Dola mandapa)
8 Chitra 9.30 A Sudarsanar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
9 Svati 9.30 A Gurudan, Periyalvar Tirumanjanam Panchamritam
Mudaganna
5.00 P Periyalvar Purappadu
Dadhyodana
10 Moola 9.30 A Hanumar Manavala Mamuni Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Perumal Purappadu
Mudaganna(Dola mandapa)
11 Poorvashadha 9.30 A Visvaksenar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
12 Sravanam 9.30 A Hayagrivar Tirumanjanam Panchamritam
Mudganna
Dadhyodana
13 Kritika 9.30 A Kaliyan Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Kaliyan Purappadu
Puliyodarai(DolaMandapa)
14 Rohini 9.30 A Krishnan Tirumanjanam Panchamritam
Mudganna
5.30 P Krishnan purappadu
Ksheeranna (Dola Mandapa)
15 Punarvasu 9.30 A Ramar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Ramar Purappadu
Mudganna (Dola-mandapa)
16 Poorva Phalguni 9.30 A Andal Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Andal Purappadu
Kesari (Vasanta-mandapa)
Mudaganna(Kalyana mandapa)
17 Uttara Phalguni 9.30 A Tayar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Tayar Purappadu
Kesari (Vasanta-mandapa)
6.00 P Dadhyodana(Dola Mandapa)
18 Vasanta Utsava(Sukla Panchami)
Day-1 5.00 P Senesa Purappadu for Mrt-sangrahana
Mudganna at Vasant mandapa
7.00 P Ankurarpanam Gudanna
Day-2 4.00 P Perumal Purappadu to Vasanta-mandapa
4.30 P Perumal Tirumanjanam Mudganna
Dadhyodana
6.30 P Purappadu to Asthanam
Day-3 4.00 P Perumal Purappadu to Vasanta-mandapa
4.30 P Perumal Tirumanjanam Dadhyodana
Gudanna
6.00 P Purappadu to Asthanam
Day-4 4.00 P Perumal Purappadu to Vasanta-mandapa
4.30 P Perumal Tirumanjanam Panchmritam
Dadhyodana
6.30 P Purappadu to Asthanam
Day-5 9.30 A Tirumanjanam
4.00 P Perumal Purappadu to Vasanta-mandapa
4.30 P Perumal Tirumanjanam Panchmritam
Dadhyodana
6.30 P Purappadu to Asthanam
Day-6 4.00 P Perumal Andal Purappadu to Vasanta-mandapa
4.30 P Perumal Andal Tirumanjanam Dadhyodana
Puliyodarai
6.00 P Purappadu to Asthanam
Day-7 9.30 A Perumal Tayar Purappadu to Vasanta-mandapa
9.30 A Tirumanjanam & Tirthavari Panchmritam
Mudganna
11.00 A Tiru Aradhanam Sarrumarai Kadamba
Ksheeranna
Dadhyodana
6.00 P Purappadu to Asthanam
19 Ardra 9.30 A Ramanuja Tirumanjanam Panchmritam
Dadhyodana
5.00 P Ramanuja Purappadu
Mudganna(Dola-mandapa)
1. During Vasanta Utsavam, there is no Purappadu to other Murthis.

2. In case Nammalvar's Utsavam falls in the middle of Vasanta Utsavam,Nammlvar will have Purappadu.
Utsavas for Mithuna-masa (June-July)
S.N Utsavas Time Events Prasadam Ubhayam
1 Masa –adi 9.30 A Perumal Tirumanjanam Panchmritam
Dadhyodana
5.30 P Perumal Purappadu
Dadhyodana(Dola mandapa)
2 Periyalvar Utsavam Day-1 9.30 A Periyalvar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
10.30A Tiruppavai Sarrumarai Mudganna
5.00 P Periyalvar Purapppadu
Dadhyodana(Kalyana-mandapa)
6.30 P Sevakalam Sarrumarai Gudanna
Jambhiranna
Day-2 9.30 A Periyalvar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
10.30A Tiruppavai Sarrumarai Gudanna
5.00 P Periyalvar Purapppadu
Jambhiranna(Kalyana-mandapa)
6.30 P Sevakalam Sarrumarai Puliyodarai
Dadhyodana
Day-3 9.30 A Periyalvar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
10.30A Tiruppavai Sarrumarai Mudganna
5.00 P Periyalvar Purapppadu
Dadhyodana(Kalyana-mandapa)
6.30 P Sevakalam Sarrumarai Jambhiranna
Dadhyodana
Day-4 9.30 A Periyalvar Tirumanjanam Panchamritam
Mudganna
10.30A Tiruppavai Sarrumarai Dadhyodana
5.00 P Periyalvar Purapppadu
Jambhiranna(kalyana-mandapa)
6.30 P Sevakalam Sarrumarai Kesari
Dadhyodana
Day-5 9.30 A Periyalvar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodan
10.30A Tiruppavai Sarrumarai Narikela-anna
5.00 P Periyalvar Purappadu
Kesheranna(Kalyana-mandapa)
6.30 P Sevakalam Sarrumarai Puliyodarai
Gudanna
Day-5 9.30 A Periyalvar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
10.30A Tiruppavai Sarrumarai Mudganna
5.00 P Periyalvar Purappadu
Kesari(Kalyana-mandapa)
6.30 P Sevakalam Sarrumarai Jambhiranna
Dadhyodana
Day-6 9.30 A Periyalvar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
10.30A Tiruppavai Sarrumarai Mudganna
5.00 P Periyalvar Purappadu
Ksheranna(Kalyana-mandapa)
6.30 P Sevakalam Sarrumarai Narikela-anna
Dadhyodana
Day-7 9.30 A Periyalvar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodan
10.30A Tiruppavai Sarrumarai Mudganna
5.00 P Periyalvar Purappadu
Gudanna
6.30 P Sevakalam Sarrumarai Jambhirana
Dadhyodana
Day-8 9.30 A Periyalvar Garudan Tirumanjanam Dadhyodana
Panchmritam
10.30A Tiruppavai Sarrumarai Jambhirana
5.30 P Periyalvar Purappadu
Puliyodarai
6.30 P Sevakalam Sarrumarai Mudganna
Gudanna
Day-9 10.30A Periyalvar Garudan Sudarsana Tirumanjanam Panchmritam
Dadhyodana
11.30A Tiruppavai Sarrumarai Mudganna
Ksheeranna
5.00 P Perumal Periyalvar Gurudan Purappadu Gudanna
6.30 P Sevakalam Sarrumarai(Sudarsan Sannidhi) Puliyodarai
Dadhyodana
Ksheeranna
Day-10 Sarrumarai 9.00 A Periyalvar Gurudan Perumal, Tayar Tirumanjanam Panchamritam
Mudganna
11.00A Tiruppavai Sarrumarai Kadamba-prasada
Kesari
Dadhyodana
4.00 P Perumal Purappadu to Vahana-mandapa
5.00 P Perumal Guruda-sevai Purappadu from Vahana-mandapa
5.30 P Periyalvar Purappadu – Paratattva-nirnaya
7.00 P Sevakalam Sarrumarai
8.30 P Sarrumarai at Bhoga-mandapa Puliyodarai
Dosa
Vadai
Cundal
Kshiranna
Dadhyodana
3 Sudarsana Jayanti(Chitra) 9.00 A Sudarsanar Tirumanjanam Panchamritam
( If separately occurs ) Mudganna
5.00 P Perumal Purappadu to Sudarsana Sannidhi
6.30 P Sevakalam Sarrumarai Panakam
Puliyodarai
Dadhyodana
4 Hastam 9.30 P Perumal Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Perumal Purappadu
Mudganna(Kalyana Mandapa)
5 Amavasya 9.30 A Perumal Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Perumal Purappadu
Muduganna(Dola Mandapa)
6 Sukla Ekadasi 9.30 A Perumal Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Perumal Purappadu
Mudganna(Dola Mandapa)
7 Krishna Ekadasi 9.30 A Perumal Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Perumal Purappadu
Mudganna(Dola Mandapa)
8 Visakha 9.30 A Nammalvar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.30 P Nammalvar Purappadu
Dadhyodana(Dola Mandapa)
9 Moola 9.30 A Hanumar Manavala Mamuni Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.30 P Manavala Mamun Purappadu
Mudganna(Dola Mandapa)
10 Poorvashadha 9.30 A Visvaksenar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
11 Sravanam 9.30 A Hayagrivar Tirumanjanam Panchamritam
Mudganna
Dadhyodana
12 Kritika 9.30 A Kalyan Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P KaliyanPurappadu
Poliyodarai(dola Mandapa)
13 Rohani 9.30 A Krishnan Tirumanjanam Panchamritam
Mudganna
5.30 A Krishnan Purappadu
Ksheeranna
14 Punarvasu 9.30 A Ramar Tirumanjanam Panchamritam
dadhyodana
5.00 P Ramar Purappadu
Mudganna (Dola Mandapa)
15 Poorva Phalguni 9.30 A Andal Tirumanjamnam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Andal Purappadu
Kesari(Vasanta-mandapa
Mudganna (KalyanaMandapa)
16 Uttara Phalguni 9.30 A Tayar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Tayar Purappadu
Kesari(Vasanta-mandapa
6.00 P Mudganna(Dola Mandapa)
17 Kodai(Greeshma)Utsava(Sravanam)
Day-1 5.30 P Perumal Purappadu
6.30 P Tiru Aradhanam at Kalyana-mandapa Dadhyodana
Vadai-paruppu
7.30 P Purappadu to Asthanam
Day-2 5.30 P Perumal Purappadu
6.30 P Tiru Aradhanam at Kalyana-mandapa Dadhyodana
Vadai-paruppu
Day-3 7.30 P Purappadu to Asthanam
5.30 P Perumal Purappadu
6.30 P Tiru Aradhanam at Kalyana-mandapa Dadhyodana
Vadai-paruppu
7.30 P Purappadu to Asthanam
Day-4 5.30 P Perumal Purappadu
6.30 P Tiru Aradhanam at Kalyana-mandapa Dadhyodana
Vadai-paruppu
7.30 P Purappadu to Asthanam
Day-5 5.30 P Perumal Purappadu
6.30 P Tiru Aradhanam at Kalyana-mandapa Dadhyodana
Vadai-paruppu
7.30 P Purappadu to Asthanam
Day-6 5.30 P Perumal Purappadu
6.30 P Tiru Aradhanam at Kalyana-mandapa Dadhyodana
Vadai-paruppu
7.30 P Purappadu to Asthanam
Day-7 5.30 P Perumal Purappadu
6.30 P Tiru Aradhanam at Kalyana-mandapa Dadhyodana
Vadai-paruppu
7.30 P Purappadu to Asthanam
18 Ardra 9.30 A Ramanuja Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodanam
5.00 P Ramanuja Purappadu
Mudganna(Kalyana-mandapa)
Utsavas for Kataka-masa (July-August)
S.N Utsavas Time Events Prasadam Ubhayam
1 Masa-sankramana 9.30 A Perumal Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.30 P Perumal Purappadu
Dadhyodana
2 Andal Utsavam Poorva Phalguni 9.30 A Andal Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
10.30 A Tiruppavai Sarrumarai Mudganna
5.00 P Purappadu to Vasanta mandapa
Dadhyodana
5.30 P Sevakalam Sarrumarai(kalyana-mandapa)
Gudanna
Jambhiranna
7.00 P Purappadu to Asthanam
Day-2 9.30 A Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
10.30 A Torippavai Sarrumarai Gudanna
5.00 P Purappadu ot Vasanta mandapa
5.30 P Sevakalam Sarrumarai(kalyana-mandapa) Jambhiranna
Puliyodarai
7.00 P Purappadu to Asthanam
Day-3 9.30 A Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
10.30 A Torippavai Sarrumarai Mudganna
5.00 P Purappadu ot Vasanta mandapa
Dadhyodana
5.30 P Sevakalam Sarrumarai(kalyana-mandapa) Jambhiranna
Dadhyodana
7.00 P Purappadu to Asthanam
Day-4 9.30 A Tirumanjanam Panchamritam
Mudganna
10.30 A Torippavai Sarrumarai Dadhyodana
5.00 P Purappadu ot Vasanta mandapa
Jambhiranna
5.30 P Sevakalam Sarrumarai(kalyana-mandapa) Kesari ( halwa )
Dadhyodana
7.00 P Purappadu to Asthanam
Day-5 9.30 A Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
10.30 A Torippavai Sarrumarai Narikela-anna
5.00 P Purappadu ot Vasanta mandapa
Ksheranna
5.30 P Sevakalam Sarrumarai(kalyana-mandapa) Puliyodarai
Gudanna
7.00 P Purappadu to Asthanam
Day-5 9.30 A Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
10.30 A Tiruppavai Sarrumarai Mudganna
5.00 P Purappadu ot Vasanta mandapa
Kesari
5.30 P Sevakalam Sarrumarai(kalyana-mandapa) Jambhiranna
Dadhyodana
7.00 P Purappadu to Asthanam
Day-6 9.30 A Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
10.30 A Tiruppavai Sarrumarai Mudganna
5.00 P Purappadu ot Vasanta mandapa
Ksheranna
5.30 P Sevakalam Sarrumarai(kalyana-mandapa) Narikela-anna
Dadhyodana
7.00 P Purappadu to Asthanam
Day-7 9.30 A Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
10.30 A Tiruppavai Sarrumarai Mudganna
5.00 P Purappadu ot Vasanta mandapa
Gudanna
5.30 P Sevakalam Sarrumarai(kalyana-mandapa) Jambhiranna
Dadhyodana
7.00 P Purappadu to Asthanam
Day-8 9.30 A Tirumanjanam Dadhyodana
Panchamritam
10.30 A Tiruppavai Sarrumarai Jambhiranna
5.00 P Purappadu ot Vasanta mandapa
Puliyodarai
5.30 P Sevakalam Sarrumarai(kalyana-mandapa) Gudanna
Dadhyodana
Purappadu to Asthanam
Day-9 9.30 A Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
10.30 A Tiruppavai Sarrumarai Mudganna
Ksheranna
5.00 P Purappadu ot Vasanta mandapa Gudanna
5.30 P Sevakalam Sarrumarai(kalyana-mandapa) Puliyodarai
Dadhyodana
7.00 P Purappadu to Asthanam
Day-10 Sarrumarai Tiru-Adi-Pooram 8.00 A Perumal Andal Periyalvar Purappadu to Vasanta-mandapa
8.30 A Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
10.30 A Tiruppavai Sarrumarai Mudganna
11.00 A Kalyana-utsava
1.00 P Sarrumarai Kadamba
Gudanna
Dadhyodana
5.30 P Perumal Andal Purappadu
8.00 P Perumal andal Sertti-sevai at Perumal Sannidhi Ksheranna
3 Chitra 9.00 A Sudarsanar Tirumanjanam Panchamritam
Mudganna
4 Hastam 9.30 A Perumal Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Perumal Purappadu
Mudganna(Kalyana-mandapa)
5 Amavasya 9.30 A Perumal Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Perumal Purappadu
Mudganna at Dola Mandapa
6 Sukla Ekadasi 9.30 A Perumal Tirumanjanam
Dadhyodana
5.00 P Perumal Purappadu Panchamritam
7 Krishna Ekadasi 9.30 A Perumal Tirumanjanam Mudganna at Dola Mandapa
Dadhyodana
5.00 P Perumal Purappadu Panchamritam
Mudganna at Dola Mandapa
8 Visakha 9.30 A Nammalvar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.30 P Nammalvar Purappadu
Dadhyodana Dola Mandapa
9 Moola 9.30 A Hanumar Manavala Mamuni Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Manavala Mamuni Purappadu
Mudganna at Dola Mandapa
10 Poorvashadha 9.30 A Visvaksenar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
11 Sravanam 9.30 A Hayagrivar Tirumanjanam Panchamritam
Mudganna
Dadhyodana
12 Kritika 9.30 A Kalyan Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P KaliyanPurappadu
Poliyodarai(dola Mandapa)
13 Rohani 9.30 A Krishnan Tirumanjanam Panchamritam
Mudganna
5.30 A Krishnan Purappadu
Ksheeranna(Dola mandapa)
14 Punarvasu 9.30 A Ramar Tirumanjanam Panchamritam
dadhyodana
5.00 P Ramar Purappadu
Mudganna (KalyanaMandapa)
15 Uttara Phalguni 9.30 A Tayar Tirumanjamnam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Tayar Purappadu to Vasanta -mandapa
Kesari(Vasanta-mandapa
6.00 P Purappadu from Vasanta -mandapa Mudganna( Dola mandapa)
16 Svati 9.30 A Narasimhar Garudan Periyalvar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.30 P Periyalvar Purappadu Mudganna( Dola mandapa)
17 Ardra 9.30 A Ramanuja Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodanam
5.00 P Ramanuja Purappadu Mudganna( Dola mandapa)
During Andal's utsavam, no Purappadu for other murthis excep Perumal (in case of parva-utsavas)
Utsavas for Simha-masa (August - September)
S.N Utsavas Time Events Prasadam Ubhayam
1 Masa sankramana 9.30 A Perumal Tirumanjanam panchamritam
Dadhyodana
5.30 P Perumal Purappadu
Dadhyodana(Dola -mandapa)
2 Pavitra Utsavam kataka Sukla Ekadasi) Day -1 5.00 A Senesa Purappadu for Mrit sangrahanam panchamritam
Mudganna
7.00 A Ankurarpanam Dadhyodana
Day- 2 9.30 P Perumal Tirumanjanam panchamritam
Dadhyodana
5.30 P Pavitra - adhivasa Kshreeranna
Day- 3 8.00 A Perumal Tirumanjanam panchamritam
Dadhyodana
9.30 A Purappadu to Yaga-sala
12.00 P Yaga-karya & Poornahuti, Sarrumarai Puliyodarai
Gudanna
Dadhyodana
5.30 P Yaga-karya & Poornahuti Jambhiranna
Sarrumarai
Dadhyodana
8.00 P Purappadu to Asthanam
Day- 4 8.00 A Perumal Tirumanjanam panchamritam
Dadhyodana
9.30 A Purappadu to Yaga-sala
12.00 P Yaga-karya & Poornahuti, Sarrumarai Mudganna
Dadhyodana
5.30 P Yaga-karya & Poornahuti, Sarrumarai Dadhyodana
Narikela -anna
8.00 P Purappadu to Asthanam
Day- 5 8.00 A Perumal Tirumanjanam panchamritam
Mudganna
9.30 A Purappadu to Yaga-sala
12.00 P Yaga-karya & Poornahuti, Sarrumarai Kadamba
Dadhyodana
5.30 P Yaga-karya & Poornahuti, Sarrumarai Jambhiranna
Kesari( Halwa)
7.00 P Purappadu to Asthanam
Day- 6 8.00 A Perumal Tirumanjanam panchamritam
Dadhyodana
9.30 A Purappadu to Yaga-sala
12.00 P Yaga-karya & Poornahuti, Sarrumarai Narikela -anna
Dadhyodana
5.30 P Yaga-karya & Poornahuti, Sarrumarai
Gudanna
8.00 P Purappadu to Asthanam
Day- 7 Poornahuti 8.00 A Perumal Tirumanjanam panchamritam
Dadhyodana
9.30 A Purappadu to Yaga-sala
12.00 P Yaga-karya & Poornahuti, Sarrumarai Kadamba
Dadhyodana
5.30 P Yaga-karya & Poornahuti
8.00 P Purappadu to Asthanam
9.30 P Sarrumarai Jambhiranna
Dadhyodana
2 Sri Jayanti Day-1 7.00 P Krishnan Tirumanjanam Ksheeranna
Dadhyodana
Day-2 5.00 P Perumal krishnan Purappadu
5.30 P Sikya-utsavam(uriyadi) Gudanna
7.00 P Purappadu to Asthanam
3 Poorva-phalguni 9.30 A Andal Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Andal Purappadu to Vasanta-mandapa
5.30 P Andal Purappadu to Vasanta-mandapa
Kshiranna(Dola-mandapa)
4 Chitra 9.00 A Sudarsanar Tirumanjanam Mudganna
panchamritam
5 Hastam 9.30 A Perumal Tirumanjanam panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Perumal Purappadu
Mudganna(Kalyana-mandapa)
6 Amavasya 9.30 A Perumal Tirumanjanam panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Perumal Purappadu
Mudganna(Dola-mandapa)
7 Sukla Ekadasi 9.30 A Perumal Tirumanjanam panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Perumal Purappadu
Mudganna(Dola-mandapa)
8 Krishna Ekadasi 9.30 A Perumal Tirumanjanam panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Perumal Purappadu
Mudganna(Dola-mandapa)
9 Visakaha 9.30 A Nammalvar Tirumanjanam panchamritam
Dadhyodana
5.30 P Nammalvar Purappadu
Dadhyodana(Dola-mandapa)
10 Moola 9.30 A Hanumar Manavala Mamuni Tirumanjanam panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Manavala Mamuni Purappadu
Madganna(Dola-mandapa)
11 Poorvashadha 9.30 A Visvaksenar Tirumanjanam panchamritam
Dadhyodana
12 Sravanam 9.30 A Hayagrivar Tirumanjanam panchamritam
Mudganna
Dadhyodana
13 Kritika 9.30 A Kaliyan Tirumanjanam panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Kaliyan Purappadu
Puliyodarai(Dola Mandapa)
14 Punarvasu 9.30 A Ramar Tirumanjanam panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Ramar Purappadu
Mudganna(Kalyana-mandapa)
15 Uttara Phalgunai 9.30 A Tayar Tirumanjanam panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Tayar Purappadu to Vasanta mandapa
Kesari(Vasanta-mandapa)
5.30 P Tayar Purappadu to Vasanta mandapa
Mudganna(Dola mandapa)
16 Svati 9.30 A Narisimhar Garudan Periyalvar Tirumanjanam panchamritam
Dadhyodana
5.30 P Periyalvar Purappadu
Mudganna(Dola mandapa)
17 Ardra 9.30 A Ramanuja Tirumanjanam panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Ramanuja Purappadu
Mudganna(Dola mandapa)
During Pavitra-utsavam, no Purappadu for other muthis.
Utsavas for Kanya-masa (September - October)
S.N Utsavas Time Events Prasadam Ubhayam
1 Masa-sankramana 9.30 A Perumal Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.30 P Perumal Purappadu
Dadhyodana(Dola mandapa)
2 Navaratri Utsavam Day 1 9.30 A Perumal & Tayar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Perumal & Tayar Purappadu to Vasanta-mandapa
6.00 P Tiru Aradhanam Mudganna
Gudanna
7.00 P Purappadu to Asthanam
Day-2 5.00 P Perumal & Tayar Purappadu to Vasanta-mandapa
6.00 P Tiru Aradhanam Mudganna
Gudanna
7.00 P Purappadu to Asthanam
Day-3 5.00 P Perumal & Tayar Purappadu to Vasanta-mandapa
6.00 P Tiru Aradhanam Mudganna
Gudanna
7.00 P Purappadu to Asthanam
Day-4 5.00 P Perumal & Tayar Purappadu to Vasanta-mandapa
6.00 P Tiru Aradhanam Mudganna
Gudanna
7.00 P Purappadu to Asthanam
Day-5 5.00 P Perumal & Tayar Purappadu to Vasanta-mandapa
6.00 P Tiru Aradhanam Mudganna
Gudanna
7.00 P Purappadu to Asthanam
Day-6 5.00 P Perumal & Tayar Purappadu to Vasanta-mandapa
6.00 P Tiru Aradhanam Mudganna
Kesari(halwa)
7.00 P Purappadu to Asthanam
Day-7 5.00 P Perumal & Tayar Purappadu to Vasanta-mandapa
6.00 P Tiru Aradhanam Mudganna
Gudanna
7.00 P Purappadu to Asthanam
Day-8 5.00 P Perumal & Tayar Purappadu to Vasanta-mandapa
6.00 P Tiru Aradhanam Mudganna
7.00 P Purappadu to Asthanam
Day-9 10.00 A Perumal & Tayar Purappadu to Vasanta-mandapa
10.30 A Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
Mudganna
5.00 P Tiru Aradhanam
Mudganna
Gudanna
6.30 P Purappadu to Asthanam
Day-10 Vijiya dasami 9.00 P Perumal & Tayar, Andal Alvar, Acharyas Tirumanjanam Panchamritam
Mudganna
11.00 A Sarrumarai Dadhyodana
Kadamba
Gudanna
5.00 P Perumal Purappadu for Mrgaya(ambu-podutal)
Mudganna(Tiru antikkappu)
3 Poorva Phalguni 9.30 A Andal Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.30 P Andal Purappadu
Kshiranna(Dola-mandapa)
4 Chitra 9.00 A Sudarsanar Tirumanjanam Panchamritam
Mudganna
5 Hastam 9.30 A Perumal Tirumanjanam Dadhyodana
Panchamritam
5.00 P Perumal Purappadu
Mudganna(KalyanaMandapa)
6 Amavasya 9.30 A Perumal Tirumanjanam Dadhyodana
Panchamritam
5.00 P Perumal Purappadu
Mudganna(Dola Mandapa)
7 Sukla Ekadasi 9.30 A Perumal Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Perumal Purappadu
Mudganna(Dola Mandapa)
8 Krishna Ekadasi 9.30 A Perumal Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Perumal Purappadu
Mudganna(Dola Mandapa)
9 Visakha 9.30 A Nammalvar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.30 P Nammalvar Purappadu
Mudganna(Dola Mandapa)
10 Moola 9.30 A Hanumar Manavala Mamuni Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Manavala Mamuni Purappadu
Mudganna(Dola Mandapa)
11 Poorvashadha 9.30 A Visvaksenar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
12 Sravanam 9.30 A Hayagrivar Tirumanjanam Panchamritam
Mudganna
Dadhyodana
13 Kritika 9.30 A Kalyan Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P KaliyanPurappadu
Puliyodarai(Dola Mandapa)
14 Punarvasu 9.30 A Ramar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Ramar Purappadu
Mudganna(Kalyana-mandapa)
15 Uttara Phalguni 9.30 A Tayar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Tayar purappadu to Vasanta mandapa
Kesari(halwa)
5.30 P Purappadu from Vasanta mandapa
6.00 P Mudganna(Dola Mandapa)
16 Svati 9.30 A Narasimhar arudan Periyalvar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.30 P Periyalvar Purappadu
Mudganna(Dola Mandapa)
17 Ardra 9.30 A Ramanuja Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Ramanuja Purappadu
Mudganna(Dola Mandapa)
1. During Navaratri-utsavam, there is no purappadu for any Murthis.
2. In case, Manavala mamuni's utsavam falls on the days of Navaratri Utsavam, Manavala mamuni will have Purappadu.
Utsavas for Tula-masa (October - November)
S.N Utsavas Time Events Prasadam Ubhayam
1 Masa sankramana 9.30 A Perumal Tirumanjanam panchamritam
Dadhyodana
5.30 P Perumal Purappadu
Dadhyodana(Dola -mandapa)
2 Manavala Mamuni Utsavam Day-1 9.00 A Manavala Mamuni & Perumal Tirumanjanam panchamritam
Dadhyodana
10.00 A Tiruppavai Sevakalam
11.30 A Sarrumarai Mudganna
5.00 P Perumal & Mamuni Purappadu
Chundal(Kalyanmandapa)
6.30 P Sevakalam
8.00 P Sarrumarai Puliyodarai
Gudanna
Day-2 9.00 A Mamuni Tirumanjanam panchamritam
Mudganna
10.00 A Tiruppavai Sevakalam
11.30 A Sarrumarai Dadhyodana
5.00 P Mamuni Purappadu
Chundal(Kalyanmandapa)
6.30 P Sevakalam
8.00 P Sarrumarai Jambhiranna
Kesari
Day-3 9.00 A Mamuni Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
10.00 A Tiruppavai Sevakalam
11.30 A Sarrumarai Mudganna
5.00 P Mamuni Purappadu
Chundal(Kalyanmandapa)
6.30 P Sevakalam
8.00 P Sarrumarai Narikelanna
Ksheeranna
Day-4 9.00 A Mamuni Tirumanjanam Panchamritam
Mudganna
10.00 A Tiruppavai Sevakalam
11.30 A Sarrumarai Dadhyodana
5.00 P Mamuni Purappadu
Chundal(Kalyanmandapa)
6.30 P Sevakalam
8.00 P Sarrumarai Puliyodarai
Gudanna
Day-5 9.00 A Mamuni Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
10.00 A Tiruppavai Sevakalam
11.30 A Sarrumarai Mudganna
5.00 P Mamuni Purappadu
Chundal(Kalyanmandapa)
6.30 P Sevakalam
8.00 P Sarrumarai Jambhiranna
Gudanna
Day-6 9.00 A Mamuni Tirumanjanam Panchamritam
Mudganna
10.00 A Tiruppavai Sevakalam
11.30 A Sarrumarai Dadhyodana
5.00 P Mamuni Purappadu
Chundal(Kalyanmandapa)
6.30 P Sevakalam
8.00 P Sarrumarai Puliyodarai
Ksheeranna
Day-7 9.00 A Mamuni Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
10.00 A Tiruppavai Sevakalam
11.30 A Sarrumarai Mudganna
5.00 P Mamuni Purappadu
Chundal(Kalyanmandapa)
6.30 P Sevakalam
8.00 P Sarrumarai Puliyodarai
Gudanna
Day-8 9.00 A Mamuni Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
10.00 A Tiruppavai Sevakalam
11.30 A Sarrumarai Mudganna
5.00 P Mamuni Purappadu
Chundal(Kalyanmandapa)
6.30 P Sevakalam
8.00 P Sarrumarai Puliyodarai
Dadhyodana
Day-8 9.00 A Mamuni Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
10.00 A Tiruppavai Sevakalam
11.30 A Sarrumarai Mudganna
5.00 P Mamuni Purappadu
Chundal(Kalyanmandapa)
6.30 P Sevakalam
8.00 P Sarrumarai Puliyodarai
Gudanna
Day-9 9.00 A Mamuni Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
10.00 A Tiruppavai Sevakalam
11.30 A Sarrumarai Mudganna
5.00 P Mamuni Purappadu
Chundal(Kalyanmandapa)
6.30 P Sevakalam
8.00 P Sarrumarai Puliyodarai
Gudanna
Day-10 9.00 A Perumal, Tayar, Andal, Alvars, Achanyas,Mamuni Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
11.00 A Annakuta-utsavam Pal-putalankai
12.30 P Sarrumarai Varieties
5.00 P Perumal Tayar Mamuni Purappadu
Chundal(Kalyanmandapa)
6.30 P Sevakalam
9.00 P Sarrumarai Puliyodarai
Ksheeranna
Dadhyodana
Laddu
Poorva-Phalguni 9.30 A Andal Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Andal Purappadu to Vasanta-Mandapa
Kesari(Vasanta-mandapa)
5.30 P Andal Purappadu from Vasanta-Mandapa
Mudganna(Dolamandapa)
3 Chitra 9.00 A Sudarsanar Tirumanjanam Panchamritam
Mudganna
4 Hastam 9.30 A Perumal Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Perumal Purappadu
Mudganna(Kalyanmandapa)
5 Amavasya 9.30 A Perumal Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Perumal Purappadu
Mudganna(Dolamandapa)
6 Sukla Ekadasi 9.30 A Perumal Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Perumal Purappadu
Mudganna(Dolamandapa)
7 Krishna Ekadasi 9.30 A Perumal Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Perumal Purappadu
Mudganna(Dolamandapa)
8 Visakha 9.30 A Nammalvar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Nammalvar Purappadu
Dadhyodana(Dolamandapa)
9 Moola 9.30 A Hanumar Manavala Mamuni Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Manavala Mamuni Purappadu
Mudganna(Dolamandapa)
10 Poorvashadha Jayanti 9.00 A Perumal Tayar Visvaksenar Tirumanjanam Panchamritam
Mudganna
10.30 A Tiruppavai Sevakalam Sarrumarai Puliyodarai
Dadhyodana
5.00 P Perumal Visvksenar Purappadu
6.30 P Sarrumarai at Visvaksenar Sannidhi Mudganna
Ksheeranna
8.00 P Perumal Purappadu To Asthanam
11 Sravanam 9.30 A Hayagrivar Tirumanjanam Panchamritam
Mudganna
Dadhyodana
12 Kritika 9.30 A Kaliyan Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Kaliyan Mandapa
Puliyodarai at Dola mandapa
13 Punarvasu 9.30 A Ramar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Ramar Purappadu
Mudganna(Dolamandapa)
14 Uttara phalguni 9.30 A Kaliyan Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Tayar Purappadu To Vasanta-mandapa
Kesari( Vasanta-mandapa)
5.30 P Tayar Purappadu To Vasanta-mandapa
6.00 P Mudganna(Dolamandapa)
15 Svati 9.30 A Narasimhar Garudan Periyalvar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.30 P Periyalvar Purappadu
Mudganna(Kalyan mandapa)
16 Deepavali 9.00 A Perumal, Tayar All Tirumanjanam Panchamritam
Mudganna
Dadhyodana
5.00 P Perumal Tayar Purappadu Mudganna(Tiru antikkappu)
17 Ardra 9.30 A Ramanuja Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Ramanuja Purappadu
Mudganna(Dola-mandapa)
Utsavas for Vrischika-masa (November - December)
S.N Utsavas Time Events Prasadam Ubhayam
1 Masa sankramana 9.30 A Perumal Tirumanjanam panchamritam
Dadhyodana
5.30 P Perumal Purappadu
Dadhyodana(Dola -mandapa)
2 Kaliyan Utsavam Day-1 9.00 A Kaliyan & Perumal Tirumanjanam panchamritam
Dadhyodana
10.00 A Tiruppavai Sevakalam
11.30 A Sarrumarai Mudganna
5.00 P Kalyan Purappadu
Chundal(Kalyanmandapa)
6.30 P Sevakalam
8.00 P Sarrumarai Puliyodarai
Gudanna
Day-2 9.00 A Kaliyan Tirumanjanam panchamritam
Mudganna
10.00 A Tiruppavai Sevakalam
11.30 A Sarrumarai Dadhyodana
5.00 P Kaliyan Purappadu
Chundal(Kalyanmandapa)
6.30 P Sevakalam
8.00 P Sarrumarai Jambhiranna
Kesari
Day-3 9.00 A Kaliyan Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
10.00 A Tiruppavai Sevakalam
11.30 A Sarrumarai Mudganna
5.00 P Kaliyan Purappadu
Chundal(Kalyanmandapa)
6.30 P Sevakalam
8.00 P Sarrumarai Narikelanna
Ksheeranna
Day-4 9.00 A Kaliyan Tirumanjanam Panchamritam
Mudganna
10.00 A Tiruppavai Sevakalam
11.30 A Sarrumarai Dadhyodana
5.00 P Kaliyan Purappadu
Chundal(Kalyanmandapa)
6.30 P Sevakalam
8.00 P Sarrumarai Puliyodarai
Gudanna
Day-5 9.00 A Kaliyan Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
10.00 A Tiruppavai Sevakalam
11.30 A Sarrumarai Mudganna
5.00 P Kaliyan Purappadu
Chundal(Kalyanmandapa)
6.30 P Sevakalam
8.00 P Sarrumarai Jambhiranna
Gudanna
Day-6 9.00 A Kaliyan Tirumanjanam Panchamritam
Mudganna
10.00 A Tiruppavai Sevakalam
11.30 A Sarrumarai Dadhyodana
5.00 P Kaliyan Purappadu
Chundal(Kalyanmandapa)
6.30 P Sevakalam
8.00 P Sarrumarai Puliyodarai
Kesheeranna
Day-7 9.00 A Kaliyan Tirumanjanam panchamritam
Dadhyodana
10.00 A Tiruppavai Sevakalam
11.30 A Sarrumarai Mudganna
5.00 P Kaliyan Purappadu
Chundal(Kalyanmandapa)
6.30 P Sevakalam
8.00 P Sarrumarai Puliyodarai
Gudanna
Day-8 9.00 A Kaliyan Tirumanjanam panchamritam
Dadhyodana
10.00 A Tiruppavai Sevakalam
11.30 A Sarrumarai Mudganna
5.00 P Kaliyan Purappadu
Chundal(Kalyanmandapa)
6.30 P Sevakalam
8.00 P Sarrumarai Puliyodarai
Gudanna
Day-9 9.00 A Kaliyan Tirumanjanam panchamritam
Dadhyodana
10.00 A Tiruppavai Sevakalam
11.30 A Sarrumarai Mudganna
5.00 P Kaliyan Purappadu
Chundal(Kalyanmandapa)
6.30 P Sevakalam
8.00 P Sarrumarai Puliyodarai
Gudanna
Day-10 Sarrumarai 9.00 A Perumal, Tayar, Andal, Alvars, Achanyas,Kaliyan Tirumanjanam panchamritam
Dadhyodana
11.00 A Tiruppavai Sevakalam Mudganna
12.00 A Sarrumarai Gudanna
5.00 P Perumal Tayar Kaliyan Purappadu
Chundal(Kalyanmandapa)
6.30 P Sevakalam
9.00 P Sarrumarai Puliyodarai
Ksheeranna
Dadhyodana
Appam
3 Poorva Phalguni 9.30 A Andal Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Andal Purappadu
Kshiranna(Dola mandapa)
4 Chitra 9.00 A Sudarsanar Tirumanjanam Panchamritam
Mudganna
5 Hastam 9.30 A Perumal Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Perumal Purappadu
Mudganna(Kalyanmandapa)
6 Amavasya 9.30 A Perumal Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Perumal Purappadu
Mudganna(Dola mandapa)
7 Sukla Ekadasi(Kaisika) 9.00 A Perumal Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Perumal Purappadu
Mudganna(Dola mandapa)
8 Sukla Dvadasi(Kaisika) 6.00 A Kaisika-purana pathanam Dadhyodana
Mudganna
9 Krishna Ekadasi 9.30 A Perumal Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Perumal Purappadu
Mudganna(Dola mandapa)
10 Visakha 9.30 A Nammalvar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.30 P Nammalvar Purappadu
Dadhyodana(Dola mandapa)
11 Moola 9.30 A Hanumar Manavala Mamuni Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Manavala Mamuni Purappadu
Mudganna(Dola mandapa)
12 Poorvashadha 9.00 A Visvaksenar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
13 Sravanam 9.30 A Hayagrivar Tirumanjanam Panchamritam
Mudganna
Dadhyodana
14 Kritika 9.30 A Kaliyan Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Kaliyan Purappadu
Puliyodarai(Dola mandapa)
15 Punarvasu 9.30 A Ramar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Ramar Purappadu
Mudganna(Dola Mandapa)
16 Uttara Phalguni 9.30 A Tayar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Tayar purappadu to Vasanta mandapa
Kesari(Vasanta mandapa)
5.30 P Purappadu from Vasanta mandapa
Mudgana(Kaliyan mandapa)
17 Svati 9.30 A Narasimhar Garudan Periyalvar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.30 P Periyalvar Purappadu
Mudgana(Kaliyan mandapa)
18 Kritika Deepa 9.00 A Perumal Tayar Tirumanjanam Panchamritam
Mudganna
5.00 P Deepa- Utsava Mudganna
Appam
6.00 P Perumal Purappadu
6.30 P Lighting Svarga-tala outside gopuram Chundal(Tiru antikkappu)
Panchamritam
19 Ardra 9.30 A Ramanuja Tirumanjanam Dadhyodana
5.00 P Ramanuja Purappadu Mudganna(Dola mandapa)
1. No Tirumanjanam (Abhisekam) after Krittika-dipa till Vaikuntha Ekadasi.

2. No Purappadu after Krittika -dipa till the beginning of Pakal -pattu(first 10 days of Adhyayana utsavam.)
Utsavas for Dhanur-masa (December - January)
S.N Utsavas Time Events Prasadam Ubhayam
1 Pakal Pattu Day-1 3.30 P Sevakalam at Bhoga- mandapa Dadhyodana
5.30 P Sarrumarai Ksheeranna
Day-2 3.30 P Sevakalam at Bhoga- mandapa Narikelanna
5.30 P Sarrumarai Gudanna
Day-3 3.30 P Sevakalam at Bhoga- mandapa Puliyodarai
5.30 P Sarrumarai Kesari
Day-4 3.30 P Sevakalam at Bhoga- mandapa Jambhiranna
5.30 P Sarrumarai Ksheeranna
Day-5 3.30 P Sevakalam at Bhoga- mandapa Mudganna
5.30 P Sarrumarai Gudanna
Day-6 3.30 P Sevakalam at Bhoga- mandapa Jambhiranna
5.30 P Sarrumarai Gudanna
Day-7 3.30 P Sevakalam at Bhoga- mandapa Puliyodarai
5.30 P Sarrumarai Ksheeranna
Day-8 3.30 P Sevakalam at Bhoga- mandapa Narikelanna
5.30 P Sarrumarai Gudanna
Day-9 3.30 P Sevakalam at Bhoga- mandapa Jambhiranna
5.30 P Sarrumarai Gudanna
Day-10 3.30 P Sevakalam at Bhoga- mandapa kadamba
6.00 P Pakal Pattu Sarrumarai Dadhyodana
Ksheeranna
2 Vaikuntha Ekadasi Rappatu Day-1 9.00 A Perumal tayar All utsava Tirumanjanam Panchamritam
Mudganna
11.00 A Tiruppavai Sevakalam &Sarrumarai Dadhyodana
Gudanna
5.00 P Perumal Purappadu
6.00 P Sevakalam Mudganna
7.00 P Sarrumarai Ksheeranna
Day-2 6.00 P Sevakalam Jambhiranna
7.00 P Sarrumarai Gudanna
Day-3 6.00 P Sevakalam Puliyodarai
7.00 P Sarrumarai Kesari
Day-4 6.00 P Sevakalam Dadhyodana
7.00 P Sarrumarai Gudanna
Day-5 6.00 P Sevakalam Mudganna
7.00 P Sarrumarai Ksheeranna
Day-6 6.00 P Sevakalam Narikelanna
7.00 P Sarrumarai Gudanna
Day-7 6.00 P Sevakalam Mudganna
7.00 P Sarrumarai Ksheeranna
Day-8 6.00 P Sevakalam Dadhyodana
7.00 P Sarrumarai Gudanna
Day-9 6.00 P Sevakalam Narikelanna
7.00 P Sarrumarai Gudanna
Day-10 6.00 P Sevakalam Ksheeranna
7.00 P Nammalvar Moksotsavam Sarrumarai Puliyodarai
Day-11 2 Iyarpa Sevakalam Jambhiranna
7 Sarrumarai Gudanna
Dadhyodana
Day-12 8.30 A Tiruppallandu Beginning Mudganna
3 Dhanur masa Day-1 6.00 A Tiruppavai sevakalam Sarrumarai Mudganna
Day-2 6.00 A Tiruppavai sevakalam Sarrumarai Mudganna
Day-3 6.00 A Tiruppavai sevakalam Sarrumarai Mudganna
Day-4 6.00 A Tiruppavai sevakalam Sarrumarai Mudganna
Day-5 6.00 A Tiruppavai sevakalam Sarrumarai Mudganna
Day-6 6.00 A Tiruppavai sevakalam Sarrumarai Mudganna
Day-7 6.00 A Tiruppavai sevakalam Sarrumarai Mudganna
Day-8 6.00 A Tiruppavai sevakalam Sarrumarai Mudganna
Day-9 6.00 A Tiruppavai sevakalam Sarrumarai Mudganna
Day-10 6.00 A Tiruppavai sevakalam Sarrumarai Mudganna
Day-11 6.00 A Tiruppavai sevakalam Sarrumarai Mudganna
Day-12 6.00 A Tiruppavai sevakalam Sarrumarai Mudganna
Day-13 6.00 A Tiruppavai sevakalam Sarrumarai Mudganna
Day-14 6.00 A Tiruppavai sevakalam Sarrumarai Mudganna
Day-15 6.00 A Tiruppavai sevakalam Sarrumarai Mudganna
Day-16 6.00 A Tiruppavai sevakalam Sarrumarai Mudganna
Day-17 6.00 A Tiruppavai sevakalam Sarrumarai Mudganna
Day-18 6.00 A Tiruppavai sevakalam Sarrumarai Mudganna
Day-19 6.00 A Tiruppavai sevakalam Sarrumarai Mudganna
Day-19 6.00 A Tiruppavai sevakalam Sarrumarai Mudganna
Day-20 6.00 A Tiruppavai sevakalam Sarrumarai Mudganna
Day-21 Andal Nirattu 6.00 A Tiruppavai sevakalam Sarrumarai Mudganna
Utsavam Day 1 8.00 A Andal Purappadu to Vasanta-mandapa
8.30 A Tirumanjanam Dadhyodana
10.30 A Purappadu to Asthanam
Day-22 Andal Nirattu Utsavam Day-2 6.00 A Tiruppavai sevakalam Sarrumarai Mudganna
8.00 A Andal Purappadu to Vasanta-mandapa
8.30 A Tirumanjanam Dadhyodana
10.30 A Purappadu to Asthanam
Day-23Andal Nirattu Utsavam Day-3 6.00 A Tiruppavai sevakalam Sarrumarai Mudganna
8.00 A Andal Purappadu to Vasanta-mandapa
8.30 A Tirumanjanam Dadhyodana
10.30 A Purappadu to Asthanam
Day-24 Andal Nirattu Utsavam Day-4 6.00 A Tiruppavai sevakalam Sarrumarai Mudganna
8.00 A Andal Purappadu to Vasanta-mandapa
8.30 A Tirumanjanam Dadhyodana
10.30 A Purappadu to Asthanam
Day-25 Andal Nirattu Utsavam Day-5 6.00 A Tiruppavai sevakalam Sarrumarai Mudganna
8.00 A Andal Purappadu to Vasanta-mandapa
8.30 A Tirumanjanam Dadhyodana
10.30 A Purappadu to Asthanam
Day-26 Andal Nirattu Utsavam Day-6 6.00 A Tiruppavai sevakalam Sarrumarai Mudganna
8.00 A Andal Purappadu to Vasanta-mandapa
8.30 A Tirumanjanam Dadhyodana
10.30 A Purappadu to Asthanam
Day-27 Andal Nirattu Utsavam Day-7 6.00 A Tiruppavai sevakalam Sarrumarai Mudganna
8.00 A Andal Purappadu to Vasanta-mandapa
8.30 A Tirumanjanam Dadhyodana
10.30 A Purappadu to Asthanam
Day-28 Andal Nirattu Utsavam Day-8 6.00 A Tiruppavai sevakalam Sarrumarai Mudganna
8.00 A Andal Purappadu to Vasanta-mandapa
8.30 A Tirumanjanam Dadhyodana
10.30 A Purappadu to Asthanam
Day-29 Andal Nirattu Utsavam Day-9 6.00 A Tiruppavai sevakalam Sarrumarai Mudganna
8.00 A Andal Purappadu to Vasanta-mandapa
8.30 A Tirumanjanam Dadhyodana
10.30 A Purappadu to Asthanam
Day-30 Andal Nirattu Utsavam Day-10 6.00 A Tiruppavai sevakalam Sarrumarai Mudganna
8.00 A Andal Perumal Purappadu to Vasanta-mandapa
8.30 A Tirumanjanam Gudanna
10.30 A Kaliyan Utsavam Bhogi kadamba
Ksheeranna
Dadhyodana
5.00 P Purappadu to Asthanam
6 Poorva Phalguni 9.30 A Andal Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.30 P Andal Purappadu
Kshiranna(Dola mandapa)
7 Chitra 9.00 A Sudarsanar Tirumanjanam Mudganna
Panchamritam
8 Hastam 9.30 A Perumal Tirumanjanam Dadhyodana
Panchamritam
5.00 P Perumal Purappadu
Mudganna(Kaliyana mandapa)
9 Amavasya 9.30 A Perumal Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Perumal Purappadu
Mudganna(Dola mandapa)
10 Hanumat Jayanti 8.00 A Perumal/Ramra Purappadu to Hanumar Sannidhi
9.00 A Perumal /Ramar Hanuman tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Perumal/Ramar Hanuman Purappadu Mudganna
Ksheeranna
11 Visakha 9.30 A Nammalvar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.30 P Nammalvar Purappadu
Dadhyodana(Dola mandapa)
12 Moola 9.30 A Hanumar Manavala Mamuni Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Manavala Mamuni Purappadu
Mudganna(Dola mandapa)
13 Poorvashadha 9.00 A Visvaksenar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
14 Sravanam 9.30 A Hayagrivar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
15 Kritika 9.30 A Kaliyan Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Kaliyan Purappadu
Puliyodarai(Dola mandapa)
16 Punarvasu 9.30 A Ramar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Ramar Purappadu
Mudganna(Dola Mandapa)
17 Uttara Phalguni 9.30 A Tayar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Tayar purappadu to Vasanta mandapa
Kesari(Vasanta mandapa)
5.30 P Purappadu from Vasanta mandapa
Mudgana(Kaliyan mandapa)
18 Svati 9.30 A Narasimhar Garudan Periyalvar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.30 P Periyalvar Purappadu
Mudganna(Dola mandapa)
19 Ardra 9.30 A Ramanuja Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Ramanuja Purappadu
Mudganna(Dola mandapa)
1. There is no Purappadu of murthis except perumal till the end of Adhyayana Utsavam.
2. Andal will have Tirumanjanam and Purappadu during Nirattal Utsavam.
Utsavas for Makara-masa (January -February)
S.N Utsavas Time Events Prasadam Ubhayam
1 Masa-sankaramana Sankranti 9.00 A All Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.30 P Perumal Purappadu
Gudana(Dola-Mandapa)
2 Makara Day-2 8.00 A Perumal, Andal Purappadu to Vasanta- mandapa for Kanu
Mudganna
Narikelanna
9.30 A Purappadu to Asthanam
3 Vana-bhojana Utsavam 10.00 A Perumal Purappadu
11.00 A Perumal Tirumanjanam
12.30 A Tiru aradhanam Sarrumarai
Kadamba
Gudanna
Dadhyodana
4.00 A Purappadu to Asthanam
4 Makara Day-3 9.00 A Perumal Purappadu
Mrgaya-Utsava
6.00 A Purappadu to Asthanam Ksheeranna(Tiru Antikkappu)
5 Ratha Saptami 8.00 A Perumal Purappadu
3.00 P Purappadu to Vasanta mandapa
3.30 P Perumal Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Perumal Purappadu in Chandra-prabha vahanam
Puliyodarai
Gudanna
6 Chitra 9.00 A Sudarsanar Tirumanjanam Panchamritam
Mudganna
7 Hastam 9.30 A Perumal Tirumanjanam Dadhyodana
Panchamritam
5.00 P Perumal Purappadu
Mudganna(Kaliyan mandapa)
8 Amavasya 9.30 A Perumal Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Perumal Purappadu
Mudganna(Dola mandapa)
9 Sukla Ekadasi 9.30 A Perumal Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Perumal Purappadu
Mudganna(Dola mandapa)
10 Krishna Ekadasi 9.30 A Perumal Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Perumal Purappadu
Mudganna(Dola mandapa)
11 Visakha 9.30 A Nammalvar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Nammalvar Purappadu
Dadhyodana(Dola mandapa)
12 Moola 9.30 A Hanumar Manavala Mamuni Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Manavala Mamuni Purappadu
Mudganna(Dola mandapa)
13 Poorvashadha 9.00 A Visvaksenar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
14 Sravanam 9.30 A Hayagrivar Tirumanjanam Panchamritam
Mudganna
Dadhyodana
15 Kritika 9.30 A Kaliyan Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Kaliyan Purappadu
Puliyodarai(Dola mandapa)
16 Rohini 9.30 A Krishnan Tirumanjanam Panchamritam
Mudganna
5.00 P Krishnan Purappadu
Kshiranna(Dola mandapa)
17 Punarvasu 9.30 A Ramar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Ramar Purappadu
Mudganna(Dola Mandapa)
18 Poorva Phalguni 9.30 A Andal Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Andal Purappadu To Vasanta mandapa
Kshiranna(Dola mandapa)
5.30 P Andal Purappadu from Vasanta mandapa
19 Uttara Phalguni 9.30 A Tayar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Tayar purappadu to Vasanta mandapa
Kesari(halwa)Vasanta mandapa
5.30 P Tayar Purappadu from Vasanta mandapa
Mudgana(Kaliyan mandapa)
20 Ardra 9.30 A Ramanuja Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Ramanuja Purappadu
Mudganna(Dola mandapa)
Utsavas for Kumbha (February -March)
S.N Utsavas Time Events Prasadam Ubhayam
1 Masa-sankaramana 9.00 A All Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.30 P Perumal Purappadu
Gudana(Dola-Mandapa)
2 Magha sana 6.00 A Perumal Purappadu
7.30 A Tirumanjanam
Chakra-snanam Mudganna
Dadhyodana
10.30 A Purappadu to Asthanam
5.00 P Perumal Purappadu
Gudana(Dola-Mandapa)
3 Chitra 9.00 A Sudarsanar Tirumanjanam Panchamritam
Mudganna
4 Hastam 9.30 A Perumal Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Perumal Purappadu
Mudganna(Kaliyan mandapa)
5 Amavasya 9.30 A Perumal Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Perumal Purappadu
Mudganna(Dola mandapa)
6 Sukla Ekadasi 9.30 A Perumal Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Perumal Purappadu
Mudganna(Dola mandapa)
7 Krishna Ekadasi 9.30 A Perumal Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Perumal Purappadu
Mudganna(Dola mandapa)
8 Visakha 9.30 A Nammalvar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Nammalvar Purappadu
Dadhyodana(Dola mandapa)
9 Moola 9.30 A Hanumar Manavala Mamuni Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Manavala Mamuni Purappadu
Mudganna(Dola mandapa)
10 Poorvashadha 9.30 A Visvaksenar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
11 Sravanam 9.30 A Hayagrivar Tirumanjanam Panchamritam
Mudganna
Dadhyodana
12 Kritika 9.30 A Kaliyan Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Kaliyan Purappadu
Puliyodarai(Dola mandapa)
13 Rohini 9.30 A Krishnan Tirumanjanam Panchamritam
Mudganna
5.00 P Krishnan Purappadu
Kshiranna(Dola mandapa)
14 Punarvasu 9.30 A Ramar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Ramar Purappadu
Mudganna(Dola Mandapa)
15 Poorva Phalguni 9.30 A Andal Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Andal Purappadu To Vasanta mandapa
Kshiranna(Dola mandapa)
5.30 P Andal Purappadu from Vasanta mandapa
Mudganna(Dola mandapa)
16 Uttara Phalguni 9.30 A Tayar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Tayar purappadu to Vasanta mandapa
Kesari (Vasanta mandapa)
5.30 P Tayar Purappadu from Vasanta mandapa
Mudgana(Kaliyan mandapa)
17 Ardra 9.30 A Ramanuja Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Ramanuja Purappadu
Mudganna(Kaliyana mandapa)
18 Svati 9.30 A Narasimhar Garudan Periyalvar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.30 P Periyalvar Purappadu
Mudganna(Kaliyana mandapa)
Utsavas for Mina-masa (March-April)
S.N Utsavas Time Events Prasadam Ubhayam
1 Masa-sankaramana 9.00 A All Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.30 P Perumal Purappadu
Gudana(Dola-Mandapa)
2 Tayar Utsavam uttara Phalguni day 1 3.30 P Tayar Purappadu to Vasanta-mandapa
4.00 P Tayar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.30 P Tayar Purappadu To Kaliyan Mandapa
Tiru Aradhanam Mudganna
6.30 P Tayar Purappadu to Asthanam
Gudana(Dola-Mandapa)
7.00 P Purappadu to Asthanam
Day-2 3.30 P Tayar Purappadu to Vasanta-mandapa
4.00 P Tayar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.30 P Tayar Purappadu To Kaliyan Mandapa
Tiru Aradhanam Mudganna
6.30 P Tayar Purappadu to Asthanam
Ksheeranna(Dola mandapa)
Day-3 3.30 P Tayar Purappadu to Vasanta-mandapa
4.00 P Tayar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.30 P Tayar Purappadu To Kaliyan Mandapa
Tiru Aradhanam Mudganna
6.30 P Tayar Purappadu to Asthanam
Mudganna(Dola mandapa)
Day-4 3.30 P Tayar Purappadu to Vasanta-mandapa
4.00 P Tayar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.30 P Tayar Purappadu To Kaliyan Mandapa
Tiru Aradhanam Mudganna
6.30 P Tayar Purappadu to Asthanam
Jambhiranna(Dola mandapa)
Day-5 3.30 P Tayar Purappadu to Vasanta-mandapa
4.00 P Tayar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.30 P Tayar Purappadu To Kaliyan Mandapa
Tiru Aradhanam Mudganna
6.30 P Tayar Purappadu to Asthanam
Gudana(Dola-Mandapa)
Day-6 3.30 P Tayar Purappadu to Vasanta-mandapa
4.00 P Tayar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.30 P Tayar Purappadu To Kaliyan Mandapa
Tiru Aradhanam Mudganna
6.30 P Tayar Purappadu to Asthanam
Narikelam(Dola mandapa)
Day-7 3.30 P Tayar Purappadu to Vasanta-mandapa
4.00 P Tayar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.30 P Tayar Purappadu To Kaliyan Mandapa
Tiru Aradhanam Mudganna
6.30 P Tayar Purappadu to Asthanam
Mudganna(Dola mandapa)
Day-8 3.30 P Tayar Purappadu to Vasanta-mandapa
4.00 P Tayar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.30 P Tayar Purappadu To Kaliyan Mandapa
Tiru Aradhanam Mudganna
6.30 P Tayar Purappadu to Asthanam
Kesari(Dola mandapa)
Day-9 3.30 P Tayar Purappadu to Vasanta-mandapa
4.00 P Tayar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
6.00 P Tayar Purappadu in Chandra-prabha vahanam
Kesari(Dola mandapa)
Day-10 Uttara Phalguni 8.00 A Tayar Purappadu to Vasanta-mandapa
9.00 A Perumal & Ramanuja Purappadu to Vasanta mandapa
9.30 A Pranaya Kalaha Utsava
10.30 A Perumal Tayar Ramanujar 108 kalasa Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
Mudganna
3.00 P Perumal Tayar Kaliyan Utsava Gudanna
4.30 P Gadya-traya Seva Kadamba
6.00 P Perumal tayar Purappadu
9.30 P Perumal Tayar Sertti Sayana in Tayar Sanndhi
Ksheeranna at Sayana
3 Poorva Phalguni 9.30 A Andal Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.30 P Andal Purappadu
Kshiranna(Dola mandapa)
4 Chitra 9.00 A Sudarsanar Tirumanjanam Mudganna
Panchamritam
5 Hastam 9.30 A Perumal Tirumanjanam Dadhyodana
Panchamritam
5.00 P Perumal Purappadu
Mudganna(Kaliyana mandapa)
6 Amavasya 9.30 A Perumal Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Perumal Purappadu
Mudganna(Dola mandapa)
7 Sukla Ekadasi 9.30 A Perumal Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Perumal Purappadu
Mudganna(Dola mandapa)
8 Krishna Ekadasi 9.30 A Perumal Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Perumal Purappadu
Mudganna(Dola mandapa)
9 Visakha 9.30 A Nammalvar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Nammalvar Purappadu
Dadhyodana(Dola mandapa)
10 Moola 9.30 A Hanumar Manavala Mamuni Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Manavala Mamuni Purappadu
Mudganna(Dola mandapa)
11 Poorvashadha 9.30 A Visvaksenar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
12 Sravanam 9.30 A Hayagrivar Tirumanjanam Panchamritam
Mudganna
Dadhyodana
13 Kritika 9.30 A Kaliyan Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Kaliyan Purappadu
Puliyodarai(Dola mandapa)
14 Punarvasu 9.30 A Ramar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Ramar Purappadu
Mudganna(Dola Mandapa)
15 Uttara Phalguni 9.30 A Tayar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Tayar purappadu to Vasanta mandapa
Kesari (Vasanta mandapa)
5.30 P Tayar Purappadu from Vasanta mandapa
Mudgana(Kaliyan mandapa)
16 Svati 9.30 A Narasimhar Garudan Periyalvar Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.30 P Periyalvar Purappadu
Mudganna(Kaliyana mandapa)
17 Ardra 9.30 A Ramanuja Tirumanjanam Panchamritam
Dadhyodana
5.00 P Ramanuja Purappadu
Mudganna(Kaliyana mandapa)
18 Brahmitsavam(till Sravanam)Day-1 5.30 P Ankurarpanam
Day-2 9.30 A Visvaksenar Tirumanjanam
5.00 P Nagara-Veethi Sodhanam
Utsava Day-1 6.00 A Dhvaja-arohanam
Perumal Purappadu
10.00 A Perumal Tirumanjanam
5.00 P Bheri-tadanam
6.30 P Simha -vahanam
Utsava day-2 8.00 A Hamsa-Vahanam
10.00 A Perumal Tirumanjanam
6.30 P Surya-prabha vahanam
Utsava day-3 8.00 A Garuda-Seva
10.00 A Perumal Tirumanjanam
6.30 P Hanumanta vahanam
Utsava day-4 8.00 A Sesha-vahanam
10.00 A Perumal Tirumanjanam
6.30 P Chandra-prabha vahanam
Utsava day-5 8.00 A Nacchiyar (Mohini) Alankaram
10.00 A Perumal Tirumanjanam
6.00 P Yali(Vyala)vahanam
Utsava day-6 8.00 A Churna abhishekam
10.00 A Perumal Tirumanjanam
6.30 P Gaja vahanam
Utsava day-7 8.00 A Ratha utsava
12.00 A Tirumanjanam at Ramanuja Bhavanam
6.30 P Purappadu To Asthanam
Utsava day-8 9.00 A Purappadu outside (if any)
3.00 P Perumal 108 Kalasa Tirumanjanam
7.00 P Asva vahanam
Utsava day-9 8.00 A Perumal Purappadu
9.00 A Pranaya kalaha Utsava
10.00 A Theertavari
6.30 P Punya koti vimanam
Tirumoli Sarrumarai
Utsava day-10 8.00 A Dvadasa aradhanam
1.00 P Sarrumarai
6.00 P Sapta avaranam Dhvaja avarohanam
Vettiver pallakku
Visranti 10.00 A Perumal Tirumanjanam
Utsava Day 1
5.00 P Perumal Purappadu
Visranti Utsava Day- 2 10.00 A Perumal Tirumanjanam
5.00 P Perumal Purappadu
Visranti Utsava Day- 3 10.00 A Perumal Tirumanjanam
5.00 P Perumal Purappadu in Pushpa pallakku